Algemene Voorwaarden

1. Leverings – plaatsingsvoorwaarden.

a. De koper wordt in kennis gesteld van de juiste datum waarop de levering gebeurt.
b. Leveringen zijn voorzien gelijkvloers of op een gemakkelijke te bereiken plaats. Voor het bereiken van een verdieping worden er extra kosten in rekening gebracht.
c. Diefstal of schade van geleverde materialen op de werf aanwezig vallen onder verantwoordelijkheid van de koper. Derhalve dient de ruimte waarin de geleverde materialen zich bevinden afgesloten te zijn als ons personeel niet ter plaatse is.
d. De koper stelt tijdig en kosteloos stroom ter beschikking op de werf.
e. Indien op de afgesproken leverings-plaatsingsdatum de geplande werkzaamheden, buiten de wil van de verkoper, niet kunnen plaats vinden wegens onvoldoende afwerking van de ruimte of niet toegankelijkheid, worden de gedane kosten in rekening gebracht.
f. Overschrijding van de leveringsdatum buiten de wil van de verkoper kan voor de koper geen aanleiding geven tot eigen schadevergoeding of contactbreuk.
g. Annulatie van de afgesproken werken door de klant is enkel mogelijk zolang er nog geen goederen zijn aangekocht en mits betaling van een schadevergoeding van 15% van de overeengekomen prijs.

2. Betalingsvoorwaarden.

a. Wij verzoeken u vriendelijk om het factuurbedrag binnen de vervaldatum over te maken op de rekeningnummer van Wood-Works, onder vermelding van het factuurnummer. Bij ondertekening/goedkeuring van de offerte 40% onderschreven bedrag. Bij beƫindiging der werken 60% onderschreven bedrag. Bij beƫindiging der werken 60% onderschreven bedrag.
b. Bij niet-betaling op de vervaldag zal voor het onbetaald gebleven saldo van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 1,5% per maand aangerekend worden. Deze intresten blijven lopen op het verschuldigd bedrag tot op de dag van de betaling, ongeacht het feit of er een gerechtelijke procedure wordt ingesteld. Bovendien zal voor het verschuldigd saldo, welk door de koper zonder geldige reden uitgesteld is, verhoogd worden met forfaitaire verwijlkosten van 15%, met een minimum van 50 euro en dit eveneens zonder ingebrekestelling. De schuldenaar doet bij aanvaarding van de factuur ten beloop van het bedrag van de factuur en de vervallen intresten, afstand van schuldvordering, ter voordele van de leverancier, ten opzichte van zijn schuldenaars. In geval de schuldenaar loontrekkende is, wordt deze afstand van schuldvordering beperkt tot de wettelijke toelaatbare gedeelten van het loon.
c. Al onze prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders overeengekomen.
d. De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens door de opdrachtgever zullen worden verrekend.

3. Waarborg.

De verkoper geeft een volledige waarborg op de geleverde en/of geplaatste materialen gedurende 12 maanden, ingaande vanaf de factuurdatum. De waarborg geld voor constructiefouten, verlijmingen en alle defecten of loskomen van mechanische onderdelen zoals scharnieren, telescopische glijders enz. Gedurende de waarborgperiode zijn verplaatsingen, werkuren en materialen gratis. Daar de verkoper de waarborg uitdrukkelijk garandeert is het de koper niet toegestaan een waarborgsaldo te behouden. De waarborg beperkt zicht tot gratis herstellen. Dit enkel bij NORMAAL GEBRUIK van de geleverde goederen.

4. B.T.W.

Behalve andersluidende offerte zijn onze prijsopgaven exclusief BTW. Deze belasting valt ten late van de koper. In dien van overheidswege het BTW-tarief gewijzigd wordt, behoudt de verkoper zich het recht voor deze geldend op datum van facturatie toe te passen.

5. Geschillen

Voor eventuele geschillen zijn de rechtbanken te Hasselt bevoegd.